Formatia de dansuri populare Lozna

Administraţia publică în comuna Lozna

26-08-2014

 Administraţia publică în comuna Lozna este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercită de consiliul local şi primar, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
 
Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
 
• atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
• atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, 
• atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
• atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
• atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
 
Consiliul local al comunei are în componenţă 11 consilieri locali a caror activitate se desafăşoară pe trei comisii de specialitate, respectiv:
 
• Comisia nr. 1 -  privind activitatea economico – financiară, agricultură, protecţia mediului şi turism formată din 5 (cinci) membrii;
• Comisia nr. 2 - privind activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină formată din 3 (trei) membrii;
• Comisia nr. 3 -  privind activitatea de învăţământ, sănătate şi familiei, cultură – culte, protecţie socială, protecţie copii formată din 3 (trei) membrii.
 
Activitatea membrilor comisiilor de specialitate este susţinută şi de aparatul de specialitate format din funcţionari publici şi personal contractual de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
 
Conform art. 77 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteriuoare, primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
 
În relaţiile dintre Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.
 
Structura de conducere a Primăriei este constituită, aşa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată conform legii, din Primar, Viceprimar, Secretar.
 
PRIMARUL comunei Lozna îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispunând măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlali conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
 
Conform art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
 
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
 
Comuna  Lozna are un viceprimar ales în condiţiile Legii, conform H.C.L. nr. 5 din 29 Iunie 2012 care este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia.
 
VICEPRIMARUL comunei i-au fost delegate de către primarul comunei prin Dispoziţia nr. 85 din 16 Iulie 2012 următoarele atribuţii:
 
1. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate şi ale organelor de poliţie;
2. îndrumă şi supraveghează activitatea de pază de pe raza comunei 
3. asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
4. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei;
5. organizează şi răspunde de evidenţa lucrărilor de construcţii din comună şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice judeţene sau centrale rezultatele acestor evidente;
6. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
7. ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
8. ocupă funcţia de preşedinte a Comisiei de achiziţii publice ce vor fi organizate de Primărie şi/sau Consiliu local al comunei,
9. va duce la îndeplinire prevederile prevăzute de Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
10. coordonează Serviciul de salubrizare, gospodărie comunală şi pază din subordinea Consiliului local şi Compartimentul administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al primarului,
11. avizează rapoartele de specialitate ale serviciului/compartimentului pe care le coordonează, participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi asigură asistenţă de specialitate pentru aceste comisii; 
12. asigură aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în domeniile pe care le coordonează; 
13. ţine audienţe în probleme specifice pe care le coordonează; 
14. îndeplineşte sarcinile curente - operative dispuse de primar; 
15. atribuţiile primarului prevăzute la art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată cu modificările şi completarile ulterioare, în perioada concediului de odihnă sau medical a acestuia,
16. semnează în numele primarului actele administrative emise în aplicarea sarcinilor ce derivă din atribuţile delegate; 
17. ca preşedinte al Comisiei de monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, are următorele atribuţii:
• asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii;
• monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
• aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului comunei Lozna, alte structuri desemnate;
• urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
• propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei; 
• decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele Primăriei comunei Lozna, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specific;
• decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei. 
18. va duce la îndeplinire şi alte atribuţii date de primar sau însărcinări date de Consiliul local.
 
SECRETARUL comunei Lozna este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
 
Secretarul comunei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
 
1. comunică în scris consilierilor locali invitaţia de şedinţă, asigurând convocarea consiliului local în termenul stabilit de lege sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local,
2. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
3. aduce la cunoştinţă publică  ordinea de zi a şedinţei consiliului local,
4. participă în mod obligatoriu la şedinţele de consiliu local şi efectuează lucrările de secretariat,
5. asigură întocmirea procesului verbal al şedinţei consiliului local,
6. semnează împreună cu preşedintele de şedinţă procesul verbal,
7. pune la dispoziţie consilierilor procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local,
8. avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora,
9. redactează hotărârile consiliului local,
10. întocmeşte un dosar special pentru fiecare şedinţă de consiliu, care va fi numerotat, semnat şi sigilat împreună cu consilierul care conduce şedinţa,
11. contrasemnează pentru legalitate hotărârile adoptate de consiliu local,
12. comunică, către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacã legea nu prevede altfel,
13. asigurã aducerea la cunoştinţã publicã a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect,
14. avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
15. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
16. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi Prefect;
17. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesante a actelor prevăzute la art. 5, alin. 1,  lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
18. rezolvă problemele curente ale comunei, în caz de dizolvare a consiliului local sau în absenţa primarului sau viceprimarului,
19. urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,
20. este responsabil pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015  la nivelul Aparatului de specialitate a primarului,
21. conduce activitatea de resurse umane la nivelul Aparatului de specialitate a primarului,
22. este membru în Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,
23. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
24. legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmã autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,
25. coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic,  autoritate tutelarã şi asistenţã socialã din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
26. participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor depuse la diverse licitaţii publice organizate la nivelul comunei,
27. îndeplineşte atribuţiile de ofiţer de stare civilă,
28. îndeplineşte atribuţiile de consilier etic,
29. participă la şedinţele comisiei de fond funciar,
30. asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
31. asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei locale de fond funciar,
32. aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile comisiei locale de fond funciar şi a celor adoptate de comisia judeţeană,
33. asigură înregistrarea într-un registru special a contractelor de arendă,
34. urmăreşte înregistrarea în registru agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractul de arendare,
35. coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol,
36. asigură numerotarea, parafarea, sigilarea registrului agricol şi-l înregistrează în registrul de intrare ieşire al consiliului local,
37. îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registru agricol,
38. urmăreşte evidenţa certificatelor de producător şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor precum şi modul de eliberare al acestor documente,
39. inventariază documentele proprii,
40. asigură, potrivit legii, reprezentarea efectivă a consiliului local şi a primăriei, apără interesele acestora în faţa instanţelor judecătoreşti precum şi în raporturile juridice, cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine,
41. redactează acţiunile, întâmpinările şi recursurile pentru consiliul local şi după caz pentru primărie, ori de câte ori se solicită,
42. asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al primarului,
43.  prezintă, spre informare, tuturor compartimentelor sinteza actelor normative nou apărute specifice fiecărui compartiment – după programul intern stabilit;
44. participă la concilieri/medieri pentru prevenirea unor eventuale litigii,
45. avizează notele justificative elaborate în baza O.U.G. nr. 34/2006,
46. redactează cereri de chemare în judecată şi acte de procedură în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care parte sunt autorităţi ale administraţiei publice ale Comunei Lozna;
47. ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor în care figurează ca părte autorităţile administraţiei publice ale  comunei Lozna şi propune operativ acte de procedură pentru susţinerea şi apărarea drepturilor şi intereselor acestora,
48. ca personă responsabilă de implementarea Legii nr. nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale judeţene şi locale, are următoarele atribuţii:
 
• monitorizează şi identifică sursele de finanţare rambursabile si/sau nerambursabile; 
• propune şi implementează activităţi, proiecte, programe; 
• implementează şi/sau monitorizeaza proiectele finanţate de Uniunea Europeana sau de alte autorităţi finantatoare interne si externe; 
• elaborează, actualizează şi monitorizeaza strategia locala de dezvoltare comunitara pe termen mediu si lung; 
• elaborează şi implementează strategii de comunicare şi management la nivel intra şi interinstituţional; 
• identifică şi iniţiază priorităţile de dezvoltare locală; 
• acordă consultanţă compartimentelor aparatului de specialitate al primarului, şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local in activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finantare), cu finanţare externă; 
• centralizează informaţii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea şi resursele ce stau la dispoziţia comunităţii ; 
• monitorizează beneficiile materiale şi de imagine aduse autoritatii locale şi prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet)
49. ca membru în Comisia de implementare a proiectului cu finanţare nerambursabilă “Achiziţii mobilier şi echipament software şi hardware pentru dotare Căminelor culturale din comuna Lozna, judeţul Botoşani”,  are următoarele atribuţii:
• întocmirea documentaţiei necesare desfăşurării tuturor achiziţiilor publice necesare derulării proiectului,
• întocmeşte dosarele achiziţiei publice precum şi documentele ce alcătuiesc dosarele de achiziţie;
• publică în S.E.A.P. notificarea prevăzută de art. 191 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006,
• deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
• verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
• realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
• verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
• verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă;
• stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
• stabilirea ofertelor admisibile;
• aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
• în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
• asigura procedura de publicitate a proiectului
• întocmirea de rapoarte tehnice de progres,
• întocmirea documentelor necesare rapoartelor intermediare şi finale,
• participă la întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare,
• propune Primarului comunei iniţierea de către acesta a oricărui proiect de hotărâre în vederea implementării proiectului,
• realizează corespondenţa cu instituţiile implicate în proiect,
• întocmirea documentatiei pentru obţinerea Scrisorii de garanţie bancară ce garantează avansul primit pe proiect,
• întocmirea documentelor primare în vederea formării dosarelor pentru Tranşele de plată,
50. conform Legii nr.  319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, are urmatoarele obligaţii : 
• să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătatea în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, 
• să desfaşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 
• să aducă la cunoştinţa primarului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională; 
• să aducă la cunoştinţa primarului accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 
• să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de îndată pe primar; 
• să utilizeze corect echipamentele tehnice; 
• să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice şi cladirilor şi utilizeaza corect aceste dispozitive; 
• să coopereze, aâit timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate; 
• să coopereze, aâit timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau persoanele desemnate, pentru realizarea oricaror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 
• să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. 
51. ca vicepreşedinte al Comisiei de monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în lipsa preşedintelui acesteia, are următorele atribuţii:
• asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii;
• monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
• aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului comunei Lozna, alte structuri desemnate;
• urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
• propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei; 
• decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele Primăriei comunei Lozna, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specific;
• decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei.
52. comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale,
53. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar.
 
Aparatul de specialitate al primarului comunei este format din următoarele compartimente funcţionale:
 
• Compartiment agricol,
• Compartiment asistenţă socială şi autoritate tutelară,
• Compartiment financiar - contabil
• Compartiment administrativ,
 
Consiliul local are în subordinea sa următoarele servicii publice de interes local:
 
• Serviciul pentru situaţii de urgenţă,
• Serviciul cultură,
• Serviciul de salubrizare, gospodărie comunală şi pază,
• Servbiciul de iluminat public

Contact Rapid

Tel : 0231-626280 Fax : 0231-626280

Anunturi Importante

12-12-2019

Atestate producator şi carnete comercializare 2019

 Atestate producator şi carnete comercializare 2019

12-12-2019

Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

 Tabel certificate urbanism şi tabel autorizaţiili eberate în 2019

29-03-2019

Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

  Lista funcţiilor din Primăria Comunei Lozna, conform art. 33 din Legea 153/2017

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

  Pentru a descarca documentul click aici

19-01-2017

Oferta vanzare teren agricol

 Pentru a descarca documentul click aici

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Lozna. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Lozna.

http://sisop.mai.gov.ro